fbpx

Wil jij ECHT succesvol ondernemen, vanuit je intuïtie?

Ontvang dan nu een hele bijzondere

Gratis Online Training: De Week van de NieuweTijdsLeiders!


Ik ga akkoord met het privacy reglement

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Margaretha Schokker en Peter van der Ham van het bedrijf Volg Je Hart Specialist VOF (waar NieuweTijdsLeiders onder vallen) zijn coach en zijn op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Margaretha en Peter zijn GEEN arts, stellen geen diagnose en aanvaarden hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

1.2 Energetisch behandelaars/therapeuten nemen nooit de plaats in van bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten etc. en zijn ook geen vervanging voor de gezondheidszorg.  Een consult garandeert geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid van mens noch dier.

1.3 Ieder persoon blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die Margaretha en Peter als reader ontvangen of de adviezen die zij geven als coach en doorgeven aan de cliënt.

1.4 Noch Volg Je Hart Specialist VOF noch Margaretha Schokker of Peter van der Ham is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cliënt na een consult met de opgedane informatie en kennis doet.

1.5 Onder een sessie wordt verstaan alle (online) consulten die 1 op 1 zijn, zoals een Reading, Healing en Coaching. Dit kan zijn ‘live’ in de praktijk, via zoom, via telefoon of via skype. Onder een workshop wordt verstaan alle (online) trainingen, programma’s en bijeenkomsten met minimaal 2 personen. Onder een programma wordt verstaan een combinatie van sessie(s) en workshop(s)/trainingen, een vantevoren afgesproken aantal sessies, of vantevoren afgesproken aantal workshops en trainingen.

1.6 Margaretha Schokker en Peter van der Ham zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verbetering of genezing. Ieder persoon die een sessie of een workshop krijgt is zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en de gevolgen die kunnen optreden.

1.7 Volg Je Hart Specialist VOF garandeert niet dat met het volgen van een programma, workshop en/of coaching/reading-sessie het beoogde resultaat zal worden bereikt.

1.8 De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes van de sessie/workshop is mede afhankelijk van de inspanning van de klant.

1.9 De overeenkomst tot het volgen van een sessie/workshop wordt aangegaan voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege.

1.10 De klant dient het gehele programma af te nemen. Het programma is enkel effectief als het door de klant volledig wordt doorlopen en wordt afgemaakt.

1.11 De overeenkomst tot het volgen van een programma kan niet tussentijds worden opgezegd. Indien de klant het programma niet (meer) volgt, dient de klant wel alle (resterende) termijnen te voldoen, tenzij de klant het programma niet meer volgt door toedoen van Volg Je Hart Specialist VOF.

2. AANMELDINGEN

2.1 Aanmelden voor sessie/workshop kan via www.nieuwetijdsleiders.nl, via post@nieuwetijdsleiders.nl, via een persoonlijk bericht aan Margaretha Schokker of Peter van der Ham in Facebook, via een bericht via de Facebook site van Volg Je Hart Specialist of NieuweTijdsLeiders, of via berichten van andere social media die gelinked zijn aan Volg Je Hart Specialist of NieuweTijdsLeiders.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door de aanmelding via www.nieuwetijdsleiders.nl, via post@nieuwetijdsleiders.nl via een persoonlijk bericht aan Margaretha Schokker of Peter van der Ham in Facebook, via een bericht via de Facebook site van Volg Je Hart Specialist of NieuweTijdsLeiders, of via berichten van andere social media die gelinked zijn aan Volg Je Hart Specialist of NieuweTijdsLeiders en via een ingevuld en ondertekend intake formulier. Dit laatste kan via de website, een schriftelijke aanvraag per e-mail of schriftelijk via de post.

2.3 Aanmelden voor kinderen alleen met toestemming van de ouder(s) of voogd.

2.4 Alle zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandige ondernemers.

3. BETALING

3.1 Betalingen dienen contant, of via Ideal te geschieden in de webshop, of via rechtstreekse overboeking op de rekening van Volg Je Hart Specialist VOF te geschieden (zie 3.6), tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijden voor aanvang van een consult op rekening van Volg Je Hart Specialist VOF te zijn bijgeschreven met vermelding van uw naam en de desbetreffende sessie/workshop, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.

3.2 Een individuele ‘live’ sessie in de praktijk kan ook contant worden voldaan.

3.3 Indien een sessie/workshop wegens onvoorziene omstandigheden vanuit NieuweTijdsLeiders geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe afspraak gemaakt of anders de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.

3.4 Voor overige bedrijven, instellingen, etc. geldt een vergoeding overeenkomstig met het overeengekomen te volgen traject.

3.5 De prijzen zijn in euro’s en exclusief de wettelijke BTW. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren.

3.6 IBAN: NL07 ABNA 0620 5108 89 t.n.v. M.J.C. Schokker, Volg Je Hart Specialist VOF.

3.7 Facturen dienen binnen 7 dagen te worden voldaan. Herinneringen dienen binnen 5 dagen te worden voldaan.

3.8 Wanneer mondeling dan wel schriftelijk is afgesproken om in termijnen te betalen, is de cliënt/deelnemer die de dienst afneemt en in termijnen betaalt, verplicht om alle termijnen te betalen, inclusief mogelijke extra administratieve kosten, ook al wordt er eerder gestopt met een traject.

4. DIGITALE PRODUCTEN, TRAININGEN EN DOWNLOADS

4.1 Digitale producten / trainingen / downloads worden niet verkocht aan eindgebruikers, ongeacht het gebruik van termen als “koop”, “verkoop”, “aanschaf”, “bestel” etc. Uw sublicentie op digitale producten / trainingen / downloads is non-exclusief, niet-overdraagbaar, niet sub-licenseerbaar en beperkt.

5. ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR SESSIES/WORKSHOPS

5.1 Het is niet mogelijk om een consult voor een coaching, healing of reading op afstand te annuleren.

5.2 Annuleert u binnen 24 uur voor een sessie, dan betaalt u het volledige bedrag. Voor die tijd is annuleren kosteloos.

5.3 Annuleert u meer dan 21 dagen voor het begin van de workshop, het traject of het programma, dan krijgt u het bedrag minus € 35,= administratiekosten terug.

5.4 Annuleert u meer dan 14 dagen voor het begin van de workshop, het traject of het programma, dan krijgt u het 50% van het workshop bedrag minus € 35,= administratiekosten terug.

5.5 Annuleert u minder dan 14 dagen voor de aanvang van de workshop, het traject of het programma, dan vindt er geen restitutie plaats.

5.6 Er worden geen annulerings- en administratiekosten berekend als u voor een plaatsvervanger zorgt. U regelt in dit geval zelf de betaling met die persoon.

5.7 Opzeggingstermijn gaat terugrekenend in vanaf de startdatum van de workshop, het traject of het programma.

5.8 Opzeggingen worden alleen via de mail geaccepteerd.

6. AUTEURSRECHT

6.1 Zonder schriftelijke toestemming van Margaretha Schokker of Peter van der Ham is het niet toegestaan eventueel verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van de cliënt/deelnemer zelf gebruikt worden.

6.2 Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens een sessie/workshop door cliënt en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Margaretha Schokker en/of Peter van der Ham.

7. BIJZONDERE BEPALINGEN

7.1 NieuweTijdsLeiders werkt niet met cliënten met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is.

7.2 De cliënt dient van tevoren te melden dat zo’n reactie mogelijk is. NieuweTijdsLeiders is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.

7.3 NieuweTijdsLeiders behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een sessie/workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van eventuele overige cliënten/deelnemers, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelname kosten onverlet.

7.4 Wanneer een cliënt besluit om tijdens een sessie/workshop op eigen initiatief te vertrekken is hij/zij dit verplicht te melden aan Margaretha Schokker of Peter van der Ham en is restitutie van de betaling uitgesloten.

7.5 Een cliënt/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van eventuele andere cliënten/deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar de sessie/workshop gehouden wordt.